Regulamin dotyczący zasad rekrutacji do klas I-szych

                                                   I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie

                                                                        na rok szkolny 2017/2018

 

 

Podstawa prawna:

                      1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz.

                          2572, z późn. zm.)

                      2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r., poz. 586)

                       3) Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 r.

                      

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej.
 1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor, który określa zadania członków komisji zgodnie z wymogami systemu rekrutacji elektronicznej.
 1. I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie prowadzi nabór do pięciu klas pierwszych:

    - klasy A i B o profilu matematyczno - fizycznym,

    - klasa C o profilu humanistycznym z elementami prawa,

    - klasa D o profilu biologiczno - chemicznym,

    - klasa E o profilu humanistycznym z elementami psychologii.

 1. Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie, składają następujące dokumenty:

-  podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,

-  świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

-  zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i      ponadwojewódzkim wydane przez właściwego kuratora oświaty (o ile kandydat takie  posiada),

- dokumenty nadające uprawnienia do pierwszeństwa w rekrutacji, w przypadku równorzędnych wyników (określone w pkt. 10 niniejszego regulaminu)

-  dwie podpisane fotografie,

-  opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (o ile kandydat takie posiada).

 1. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum oraz wyników egzaminu gimnazjalnego uczeń zobowiązany jest przepisać oceny oraz inne osiągnięcia do
  odpowiedniego formularza  w systemie rekrutacji elektronicznej (o ile nie zostanie to zrobione przez upoważnionego do tego  pracownika gimnazjum).

 

 1. Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów (klas), listę preferencji układa kandydat zgodnie z rangą swoich własnych wyborów, zaczynając od oddziału, który jest dla niego najważniejszy.

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.   
  O przyjęciu kandydata do klasy I-szej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie decyduje:
 1. a) wynik egzaminu gimnazjalnego (max 100 pkt): wynik przedstawiony w procentach z:

                 1) języka polskiego,

                 2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

                 3) matematyki,

                 4) przedmiotów przyrodniczych

                 5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
                - mnoży się przez 0,2.

 1. b) oceny z czterech wskazanych przez Dyrektora dla każdej klasy zajęć edukacyjnych przeliczone na punkty (max 72 pkt):

            1) celujący – przyznaje się po 18 punktów;

            2) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;

            3) dobry – przyznaje się po 14 punktów;

            4) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;

            5) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty

     Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego wskazuje następujące zajęcia edukacyjne liczone w rekrutacji:

        - dla klas A i B: język polski, matematyka, język obcy, fizyka,

        - dla klasy C: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie,

        - dla klasy D: język polski, matematyka, biologia, chemia,

        - dla klasy E: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

 1. c) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 1. d) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: 

             1) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

             2) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 punktów,

             3) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów;

 1. e) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

        1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt. 

        2) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  przyznaje się 7 punktów,

        3) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

        4) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

        5) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.,

        6) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.

 1. f) Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na  szczeblu:

          1) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

          2) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

          3) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

          4) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 1. g) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły,maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. Wykaz  zawodów i konkursów znajduje się w Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 6/2017

 

 1. h) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 1. O kolejności przyjęcia decyduje ilość uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie), przyjmowani są w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów rekrutacji. Wykaz w/w konkursów znajduje się w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r.

     

 1. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają uczniowie spełniające jedno z poniższych kryteriów:
 1. a) wielodzietność rodziny kandydata,
 2. b) niepełnosprawność kandydata,
 3. c) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,
 4. d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 5. e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 6. f) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 7. g) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

   W/w uprawnienia należy wykazać w stosownych dokumentach: oświadczeniach, orzeczeniach itp. w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. Na dokumentach należy umieścić klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy stosuje się odpowiednie zapisy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. § 8.

 

    12.Terminarz rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.,     Zarządzeniem Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 r. oraz harmonogramem rekrutacji elektronicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information